پیام سلامت

   

" هفته  سلامت  مبارک "

 غلبه  بر دیابت با اصلاح  سبک  رندگی امکان پذیر است.

درباره سارا زارعی

1 - سوابق اجرایی

   ناظر ارزشیابی آموزشی طرح ملی سحر ( سازمان جوانان هلال احمر ایران ) 1393

   عضو كميته علمي و اجرايي كنگره ملي سلامت زنان در محيط كار تهران 1393

   مشاركت فعال درفرهنگسازي سلامت سازمان نذر فرهنگي شهراداري تهران 1393

   ارزياب مدل كارسالم در فرايند جايزه جشنواره كارسالم از سال 1390 تا 1393

   همكاري با دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت ازسال 1390 تا 1392

   داور دو دوره جشنواره رسانه و سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1390- 1392

   دبير اجرايي كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت تهران 1392

   مسوول تيم بهداشت دو دوره اردوهاي جهادي بسيج دانشگاه تهران در كردستان 1390-1391

   مشاركت فعال در فرايند آموزش و فرهنگسازي سلامت در امور بانوان جامعه ايمن شهرداري تهران منطقه 21

2 - عضویت ها

   عضو هيات مديره انجمن علمي آموزش بهداشت ايران

   عضو انجمن مطالعات زنان ايران

   عضو سازمان نذر فرهنگي شهرداري تهران

   عضو شوراي سياست گذاري جامعه ايمن شهرداري منطقه 21 تهران

   عضو موسسه حاميان كار سالم

   عضو شبكه متخصصين آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  .ISCEN

   عضو اتحاديه بين المللي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت  .IUHPE

3 - سوابق آموزشی

   مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی پیشگامان آیین زندگی تهران 1393

   مدرس كارگاه بسيج اطلاع رساني براي كارشناسان بهداشت شهرستان رباط كريم 1392

   مدرس كارگاه بسيج اطلاع رساني براي كارشناسان بهداشت علوم پزشكي شهيد بهشتي 1392

   عضو هیات علمی دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قروين 1388

   مدرس مدعو دانشكده فني مهندسي دانشگاه كار اسلامي قزوين 1388

   مدرس مدعو دانشكده پزشكي علوم پزشكي قروين 1386

   مدرس مدعو دانشكده فني مهندسي دانشگاه البرز قزوين 1386

   مدرس مدعو دانشكده فني مهندسي دانشگاه علامه دهخدای قزوين 1386

4 - سخنرانی ها

   سخنران كنفرانس ملي سلامت زنان اصفهان 1392

   سخنران رسانه هاي سلامت در جشنواره رسانه و سلامت وزارت ارشاد اسلامي 1391

   سخنران كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقای سلامت زاهدان 1384

   سخنران كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقای سلامت همدان 1387

   مدرس دوره هاي آموزش همسانان طلاق امور بانوان معاونت اجتماعي منطقه 21 شهرداري تهران 1391

   مدرس دوره آموزش همسانان طلاق كميته امداد منطقه 21 تهران 1392

   مدرس كارگاه آموزش همسانان در محيط كار در جشنواره كارسالم 1391

   مدرس كارگاه بسيج اطلاع رساني طرح هدي دانشگاه شهيد بهشتي 1391

   مدرس كارگاه مفاهيم مدرن ارتقاي سلامت علوم پزشكي قزوين 1388

5 - کنفرانس ها

شركت در كنفرانس هاي داخلي و خارجي

   كنفرانس بين المللي ارتقای سلامت پاتايا تايلند 2013

   كنفرانس بين المللي ارتقای سلامت ژنو 2010

   كنفرانس بين المللي ارتقای سلامت تورينو ايتاليا، 2007

   كنفرانس بين المللي آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ژاپن 2007

   كنفرانس ملي سلامت زنان اصفهان ايران 1392

   كنفرانس ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت تهران ايران 1392

   كنگره بين المللي ارتقاي سلامت تبريز ايران 1390

   جشنواره ملي تغذيه در محيط كار تهران 1390

   جشنواره ملي جايزه كارسالم تهران 1391

   جشنواره ملي جايزه كارسالم تهران 1391

   جشنواره ملي جايزه كارسالم تهران 1392

   جشنواره ملي رسانه و سلامت تهران 1390

   جشنواره ملي رسانه و سلامت تهران 1391

   جشنواره ملي رسانه و سلامت تهران 1392

   جشنواره ملي بهداشت خانواده تهران شركت كننده پژوهشكده رويان 1383

   كنگره ملي آموزش بهداشت وارتقای سلامت زاهدان 1384

   كنگره ملي آموزش بهداشت وارتقای سلامت همدان 1387

   كنگره ملي آموزش پزشكي شيراز 1388

   كنفرانس ملي تازه هاي واكسيناسيون قزوين 1387

   كنگره ملي تعيين گرهاي سلامت گيلان 1387

   كنفرانس دانشجويي بهداشت و تغذيه اصفهان 1382

   اولين نمايشگاه و همايش سراسري پوستر كاشان طراحي پوستر سلامت 1379

6 - مقالات

مقالات تخصصی

 1. كشف ناگفته هاي پيدا در تعاملات روزمره :كاربرد مطالعات كيفي درآموزش بهداشت  1393  مجله علمی پژوهشی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 2.  طلاق ازديد زن مطلقه : يك پژوهش كيفي مجله تحقيقات كيفي درعلوم سلامت 1392 : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت
 3.  تببين تجارب زنان مطلقه براي كسب پذيرش اجتماعي 1393 : مجله علمی پزوهشی  رازی
 4.  آموزش بهداشت و ارتقاءسلامت در ايران: گذشته،حال وآينده : 1392 مجله علمی پژوهشی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 5. هنجارساختن ارزشهاي سلامت درفرايند جامعه پذيري مجله پژوهش در سلامت 1391  مجله  علمی پژوهشی  پژوهش در سلامت گناباد
 6. شكل گيري ادراك زنان ازپديده يايسگي در بستر فرهنگي ايران 1392مجله  دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران
 7.   بيمارستان ارتقاءدهنده سلامت: يك مطالعه پايلوت دربخش قلب بيمارستان بوعلي شهرقزوين1392مجله علوم پزشكي فسا
 8. تبيين ديدگاه كاركنان درماني درمورد اثرات بيمارستان برسلامت ايشان: رويكرد بيمارستانهاي ارتقاءدهنده سلامتمجله علوم پزشكي رازي 1392
 9. تأثيرمداخله آموزشي بربه كارگيري مفاهيم مديريت كيفيت جامع مجله پايش 1392
 10. ارزيابي فرهنگ ايمني دريكي از پالايشگاه هاي نفت برحسب مدل گلر 1392
 11. بررسي تاثيربرنامه آموزشي براساس الگوي بزنف دراصلاح مهارت هاي ارتباطي بين فردي پرستاران بخش قلب بيمارستان بوعلي قزوينمجله علوم پزشكي البرز 1391
 12.   سلامت درهمه سياستهامجله نظام سلامت اصفهان 1391
 13.  بررسي سهم مشاركت كشورهاي مختلف درمجلات بين الملليمجله علمي پژوهشي علوم پزشكي قزوين 1388
 14. ارزيابي پوسچر فروشندگان فروشگاه هاي زنجيره اي شهرقزوين مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي رفسنجان 1388
 15. آموزش بهداشت دهان ودندان ازطريق نقاشي و ايفاي نقشمجله علمي پژوهشي علوم پزشكي قزوين 1387
 16.  تعيين كننده ها درشكل گيري رفتارهاي پرخطر دانش آموزان : مطالعه كيفي مجله علمی پژوهشی پژوهش در سلامت گناباد 1393
 17. الوويت هاي رفتارهاي پرخطر دردانش آموزان ايراني: يك مطالعه كيفي : مجله دانشکده بهداشت تهران 1393
 18.   چگونه خود کار آمدی بر رفتار های پرخطر زنان جوان تاثیر دارد ؟ یک مطالعه کیفی مجله تحقیقات کیفی  در سلامت کرمان 1393
 19.   سواد سلامت :تعیین کننده  و شاخص مهم  سلامت 1393
 20.  آموزش سلامت يك استراتژي موثر در پيشگيري ازطلاق : يك مطالعه كيفي:  1393

 

 

 1.    How a divorcee's sexual life is socially constructed and understood in the Iranian culture Journal of Divorce & Remarriage 2014(Pub Med)
 2. How Does Divorce Affect Iranian Women's Sexual Well-Being? Journal of Divorce & Remarriage2013.( Pub Med)
 3.   Share of Nations in 37 International Public Health Journals: An Equity and Diversity Perspective towards Health Research Capacity Building Iranian J Publ Health, 2011.(ISI)
 4. Health Scale in Iranian children: reliability and validity International Journal of Pediatric Dentistry the PedsQLTM Oral 2011 ( ISI)
 5.  Health related quality of life in Iranian patient with multiple sclerosis across culture study. Polish journal of neurology and neurosurgery 2009 (ISI). 
7 - تالیفات

  

   کتاب قصه سيما برگرفته از رساله دكتري درحال ويرايش.

   کتاب پيمان شكني و فضاي مجازي درحال تدوين و ويرايش.

   کتاب رسانه هاي ديجيتال و سلامت  1390 .

8 - تقدیر نامه

   كسب رتبه 2 در آزمون ورودي دكتري   1388

   تقديرنامه ارزيابي جايزه كارسالم   1392

   تقديرنامه داوري جشنواره رسانه و سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  1392

   تقديرنامه از ستاد توانمندسازي و سازمان نذر فرهنگي شهرداري تهران  1392

   تقديرنامه ارزيابي جايزه كارسالم   1391

   تقديرنامه ارزيابي جايزه كارسالم   1390

   تقدير توسط معاون آموزشي دانشگاه براي كسب نمره ارزشيابي بالا در آموزش باليني   1386

   انتخاب به عنوان كسب رتبه ممتاز در طراحي پوستر اعتياد و سرطان در اولين همايش  سراسري طراحي پوستر در دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1379